Dịch vụ phát trong ngày

Dịch vụ chuyển phát nhanh nhận tận nơi và giao tận nơi (door-to-door) đáp ứng cho nhu cầu của khách hàng cần phát gấp bưu phẩm, bưu kiện ngay trong ngày. Chúng tôi cam kết phát từ 2h-4h trong phạm vi nội tỉnh; nội vùng phát trong phạm vi từ 5h-7h, liên vùng phát trong phạm vi từ 8h-12h.