Vận đơn mới tạo {{vanDoiMoiTaos.length}}

Export

Nếu trang bị lỗi thì nhấn tổ hợp phím Shift + Ctrl + r

Không có đơn vận chuyển mới tạo.

Thu đầu nhận Tổng giá cước
Tổng 0 0
STT Thao tác KeyID Ngày tạo Số Bill Tên người gửi Ký hiệu đơn hàng Số ĐT Tên người nhận Số nhà, tên đường Dịch vụ Tiền COD Giá cước Thu đầu nhận Thu đầu gửi Tổng tiền HTTT Trọng lượng Tỉnh thành Quận huyện Phường xã Ghi chú
Tổng 0 0 0 0 0
{{ $index + 1 }} {{ x.Print }} {{ x.KeyID }} {{ x.CreateDate.DateTime }} {{ x.SoBill }} {{ x.TenNguoiGui }} {{ x.MaThamChieu3 }} {{ x.DienThoaiNhan }} {{ x.TenNguoiNhan }} {{ x.DiaChiNhan }} {{ x.DichVu }} {{ x.TienCOD | number}} {{ x.TongCong | number }} {{ x.TienThuDauNhan | number }} {{ x.TongTien - x.TienThuDauNhan | number}} {{ x.TongTien | number}} {{ (x.HTTT == 'DN')? 'Khách trả': 'Shop trả' }} {{ x.TrongLuong }} {{ x.TinhThanhNhan }} {{ x.QuanHuyenNhan }} {{ x.PhuongXaNhan }} {{ x.GhiChu }}

Các đơn hàng chưa nhận vào hệ thống hiển thị ở đây. Khách hàng có thể thêm xóa sửa. Nếu ko hiển thị ở đây Khách hàng và Track & Trace (Tra cứu) để yêu cầu điều chỉnh.

Tạo vận đơn

Sửa vận đơn số {{SoBill}}

Nếu trang bị lỗi thì nhấn tổ hợp phím Shift + Ctrl + r

Nơi gửi hàng

Nơi phát hàng

Số đơn: {{SoDon}} Thất bại: {{ThatBai}} Thành công: {{ThanhCong}}

Thông tin dịch vụ{{ (TongCong | number:0)}} đ