Tra cứu vận đơn

Không có đơn hàng vận chuyển. Bạn đã nhập đúng số Bill ?

STT Ngày lập Dịch vụ Thao tác Số Bill MTC Tình trạng Tên người gửi Tên người nhận Điện thoại nhận Địa chỉ Tiền COD Tiền phí Tổng tiền Người thực nhận Nội dung Ghi chú
{{ x.STT }} {{ x.CreateDate.DateTime }} {{ x.TenDichVu }} {{ x.SoBill }} {{ x.MaThamChieu1 }} {{ x.TenTinhTrang }} {{ x.TenNguoiGui }} {{ x.TenNguoiNhan }} {{ x.DienThoaiNhan }} {{ x.DiaChiNhan }} {{ x.TienCOD | number}} {{ x.TongCong | number }} {{ x.TienThuDauNhan | number}} {{ x.ThucNhan }} {{ x.NoiDung }} {{ x.GhiChu }}