Quản lý vận chuyển {{( reports | filter:search1 | filter:search12 | filter:trang_thai).length || '0' }}

Loading...
Export
Thu đầu nhận Tổng giá cước
Tổng 0 0
STT Tình trạng Xử lý Số Bill Người gửi Ngày giờ lập Ngày giờ xử lý Ngày giờ phát TC Tình trạng Người nhận Điện thoại Địa chỉ Dịch vụ Nội dung hàng Tiền COD Tiền cước Thu đầu nhận Thu đầu gửi Tổng tiền Tiền ứng COD Tiền đã chi COD HTTT Hành trình
Tổng ({{( reports | filter:search1 | filter:search12 | filter:trang_thai).length || '0' }}) 0 0 0 0 0
{{ $index + 1 }} {{ x.NhomTinhTrang }} {{ x.MaBPBK }} {{ x.TenNguoiGui }} {{ x.CreateDate.DateTime }} {{ x.EditDate.DateTime }} {{ x.NgayGioThucPhat.DateTime }} {{ x.TenTinhTrang }} {{ x.TenNguoiNhan }} {{ x.DienThoaiNhan }} {{ x.DiaChiNhan }} {{ x.TenDichVu }} {{ x.NoiDung }} {{ x.TienCOD | number}} {{ x.TongCong | number }} {{ x.TienThuDauNhan | number}} {{ x.TienCOD + x.TongCong - x.TienThuDauNhan | number}} {{ x.TienCOD + x.TongCong | number}} {{ x.TamUngCOD | number}} {{ x.TienDaChiCOD | number}} {{(x.HTTT == 'DN')? 'Khách trả': 'Shop trả' }} {{ x.Decption }}